1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľom súťaže je Notino s.r.o. so sídlom v Brne, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČ: 27609057, zapísané Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 118634 (ďalej ako usporiadateľ).

Predmetom týchto pravidiel súťaže je úprava právneho vzťahu medzi súťažiacim a usporiadateľom súťaže.

 

2. PODMIENKY ÚČASTI

Pre účasť v súťaži je potrebné splniť tieto podmienky:

  • vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže musí byť aspoň 15 rokov
  • súťažiaci musí byť pred vstupom do súťaže vlastníkom osobného profilu na sociálnej sieti Instagram zriadeného v súlade s podmienkami siete
  • dodržiavanie týchto pravidiel súťaže
  • dodržovanie podmienok siete Instagram

Doba trvania súťaže je určená vo zverejnenom príspevku.

Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže viackrát a to s využitím vlastného autentického profilu na sociálnej sieti Instagram.

PODMIENKOU ÚČASTI V SÚŤAŽI NIE JE ZAKÚPENIE TOVARU, SLUŽIEB ČI ZAPLATENIE AKÉHOKOĽVEK INÉHO VKLADU DO SÚŤAŽE.

 

3. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY

Výherca súťaže bude vybraný spomedzi všetkých autorov príspevkov, ktoré splnia zadanie uvedené v súťažnom príspevku. O víťazovi rozhodne porota zložená zo zástupcov usporiadateľa súťaže.

Mená výhercov budú vždy po skončení súťaže ohlásené na instagramovom profile. Títo budú vyzvaní k zaslaniu svojich kontaktných údajov do súkromnej správy na instagramovom profile.

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná či akokoľvek pridružená k sociálnej sieti Instagram.

Spoločnosť Instagram Inc. neposkytuje žiadnu uživateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti či podnety súťažiacich.

V Brne dňa 19. 6. 2017

Menu