Prejsť na hlavný obsah

Ochrana oznamovateľov (whistleblowing)

Spoločnosť Notino, s.r.o., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom Notino, s.r.o., organizačná zložka, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, so sídlom organizačnej zložky Zámocká 30, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 4453/B, IČO: 51 266 032, DIČ: 4020171298, IČ DPH: SK 4020171298 (ďalej len „Notino“ alebo „spoločnosť“), v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zaviedla pre svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré pre Notino vykonávali alebo vykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť, a pre svojich dodávateľov či zmluvných partnerov, vnútorný oznamovací systém, v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 
Táto platforma nie je určená pre zákazníkov, ak ste zákazník, obráťte sa so svojou sťažnosťou tu.

1. Vnútorný systém preverovania oznámení

Oznámenie o možnom porušení možno urobiť písomne aj ústne prostredníctvom platformy Nenechaj to byť, a to::
 
 
Oznámenie o možnom porušení je možné urobiť aj osobne u príslušnej/zodpovednej osoby, kedy touto funkciou boli poverené:
 
  • Mgr. Ing. Monika Potěšilová, Legal Counsel, tel. +420 722 976 450
  • Mgr. Jana Šufajzlová, Head of People & Business Partners, tel. +420 601 083 614
 
Zodpovedná osoba informuje oznamovateľa o prijatí oznámenia do 7 dní od jeho prijatia. Ak zodpovedná osoba zistí pri posudzovaní dôvodnosti oznámenia, že nejde o oznámenie podľa zákona, bez zbytočného odkladu o tom písomne upovedomí oznamovateľa. Zodpovedná osoba  je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Spoločnosť je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
 
Je garantovaná dôvernosť oznamovacích kanálov. Informácie o totožnosti oznamovateľa a tiež aj osoby, ktorá poskytla pomoc pri zisťovaní informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, alebo osoba blízka k oznamovateľovi (a ďalej podľa § 1 ods. 4 zákona, len ako „spriaznená osoba“), je možné poskytnúť len s ich písomným súhlasom, ibaže je zodpovedná osoba povinná tieto informácie poskytnúť príslušným orgánom verejnej moci podľa iných právnych predpisov, o čom vždy vopred oznamovateľovi a spriaznenú osobu upovedomí. Oznamovateľovi i osobe spriaznenej patrí ochrana pred akýmkoľvek odvetným opatrením zo strany spoločnosti.
 
Bližšie informácie ohľadom postupu pri riešení oznámení nájdete v internej smernici spoločnosti Notino dostupné tu.

2. Vonkajší oznamovací systém

Oznámenie o možnom porušení je možné urobiť aj externe, prostredníctvom zabezpečeného formulára na urobenie oznámenia vedeného Úradom na ochranu oznamovateľov, a to na webových stránkach https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/
 

Chcete sa na niečo opýtať? Napíšte nám.
Odoslaním spoločnosť Notino s.r.o. spracuje vaše údaje s cieľom vybavenia vašej žiadosti na základe oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu môžete v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov podať námietku.