Obchodné podmienky NOTINO VIP KLUB

I.       Preambula

 1. Notino VIP klub predstavuje novú dimenziu zážitkov z nakupovania. Členstvom v Notino VIP klube získate ako člen nové možnosti pri nakupovaní v internetovom obchode Notino. Každý sme jedinečný a my v Notino veríme, že jedinečnosti každého zákazníka sa má prispôsobiť aj náš obchod. Internetový obchod Notino je tak zároveň unikátnym obchodom každého člena VIP klubu.
 2. Ako člen VIP klubu máte ponuku internetového obchodu rovnako ako upozornenia na vybrané produkty prispôsobené svojej osobe a svojim preferenciám. Také prispôsobenie v maximálne možnej miere spríjemňuje nákup v našom internetovom obchode. Vždy sa k nám budete radi vracať. Zároveň ušetríte aj svoj drahocenný čas, pretože vás na zaujímavý tovar upozorníme bez toho, aby ste museli prehľadávať našu rozsiahlu ponuku. Takisto nebudete musieť stále znova vyplňovať vaše doručovacie údaje. Zapamätáme si ich.
 3. Aby sme vám mohli tieto služby poskytnúť, potrebujeme od vás nevyhnutne vami poskytnuté osobné údaje, ktoré budeme využívať a spracovávať za nižšie uvedených podmienok.
 4. Členstvom ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Členom VIP klubu sú ponúkané špeciálne zľavy na vybraný tovar.

 

II.    Uzavretie zmluvy o členstve v Notino VIP klube

 1. Kliknutím na políčko „registrovať“ súhlasíte s týmito podmienkami členstva v Notino VIP klube a uzatvárate s nami, teda so spoločnosťou „Notino, s.r.o, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, právne sídlo spoločnosti: Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, zapísaná Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 118643, ICO: 27609057, DIC: CZ27609057“ (ďalej len Notino alebo „my“), zmluvu o členstve v Notino VIP klube. Notino je na základe tejto zmluvy takisto správcom osobných údajov.
 2. Členom Notino VIP klubu môže byť iba svojprávna osoba. Uzavretím zmluvy o členstve čestne vyhlasujete, že nie ste vo svojej svojprávnosti obmedzení.
 3. Dovoľujeme si vás upozorniť, že zmluva o členstve je samostatnou zmluvou riadiacou sa tu uvedenými pravidlami a nie je spätá s existenciou iných (najmä kúpnych) zmlúv medzi nami uzavretými.
 4. Táto zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku, pričom bude u nás uložená v elektronickej forme, pričom potvrdenie o jej uzavretí dostanete na e-mail. Do tejto zmluvy budete mať prístup v elektronickej podobe pod svojím profilom na našich webových stránkach.

 

III.  Predmet zmluvy

 1. Týmto sa zaväzujeme na základe vami poskytnutých osobných údajov uvedených v ods. 2 tieto spracovávať a vyhodnocovať (profilovať, no bez akýchkoľvek právnych účinkov voči vám), a na základe ich analýzy vám zasielať nasledujúci personalizovaný obsah:
 • a) Prednostne vám zasielať informácie o špeciálnych zľavových akciách a limitovaných ponukách;
 • b) Prednostne vám zasielať informácie o nových produktoch v našej ponuke, predobjednávkach a pod.;
 • c) Pripravovať pre členov VIP klubu špeciálne akciové ponuky, ktoré nebudú k dispozícii nečlenom klubu;
 • d) Upozorniť vás na vaše nedokončené objednávky;
 • e) Zaistiť pre členov VIP klubu možnosti doručenia zadarmo pri nákupe vybraných produktov;
 • f) Prispôsobiť ponuku internetového obchodu a zobrazovanú reklamu vašim preferenciám;
 • g) Bezpečne uchovávať vaše doručovacie či fakturačné údaje, aby ste nám ich nemuseli znovu vyplňovať;
 • h) Umožniť vám priamy prístup k vašim údajom, ktoré ste nám poskytli, a ich správu v rámci vášho profilu
 1. S cieľom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy nám poskytujete na spracovanie a vyhodnocovanie (profiláciu, no bez akýchkoľvek právnych účinkov voči vám) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, pohlavie, informácie o vašich nákupoch, o zaplatených sumách, o používateľskom správaní na stránkach internetového obchodu www.notino.sk alebo mobilnú aplikáciu, automaticky generované informácie, čo sú informácie o preklikoch, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o vašom počítači, internetovom pripojení, a údaje o vašom operačnom systéme, to všetko s cieľom splnenia našich povinností podľa tejto zmluvy.
 2. Takisto nám poskytujete na základe tejto Zmluvy oprávnenie nakladať s osobnými údajmi v zmysle ods. 1 a ods. 2 tohto článku tak, že spracovaním a vyhodnotením (profiláciou, no bez akýchkoľvek právnych účinkov voči vám) môžeme poveriť spracovateľa, a to aj v iných krajinách EÚ.
 3. Kontaktovať vás s cieľom štatistík a dotazníkov.
 4. Žiadne vyhodnotenie na základe ods. 1, ods. 2., ods. 3. a ods. 4 však pre vás nebude mať žiadny právne relevantný dôsledok.
 5. Osobné údaje môžeme na administratívne účely poskytovať takisto ďalším osobám v rámci skupiny NOTINO.
 6. Ako člen Notino VIP klubu ste oprávnený a zároveň povinný nevyhnutné údaje poskytnúť a udržiavať ich aktuálne. Právnym základom a účelom spracovania osobných údajov je plnenie tejto zmluvy z našej strany a v prípade ods. 5 ide o spracovanie na základe oprávneného záujmu.

 

IV.  Cena za služby

 1. Členstvo v klube je bezplatné rovnako ako nami poskytované, vyššie uvedené služby s týmto členstvom súvisiace.

 

V.   Trvanie zmluvy

 1. Zmluva je uzavretá na obdobie členstva v Notino VIP klube.
 2. Každá zo strán je oprávnená ju vypovedať aj bez dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní od doručenia výpovede druhej zo strán.
 3. Spracovávané osobné údaje budú zmazané najneskôr do 30 dní od ukončenia zmluvy.
 4. S ohľadom na skutočnosť, že ide o zmluvu uzatváranú na diaľku, máte právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzavretia. K odstúpeniu dôjde tak, že nám napíšete e-mail, v ktorom uvediete, že odstupujete od tejto zmluvy, uvediete jej číslo a podpíšete sa celým menom.

 

VI.  Záverečné ustanovenia

 1. Čo sa týka ochrany osobných údajov, ďalej odkazujeme na dokument Ochrana osobných údajov.
 2. Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.
 3. Odchýlenie sa od týchto obchodných podmienok je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto obchodných podmienkach neaplikujú.
 4. Znenie týchto obchodných podmienok môže Notino meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmena obchodných podmienok vám bude oznámená e-mailom. V prípade zmeny máte možnosť zmenu odmietnuť a zmluvu vypovedať.
 5. Tieto OBCHODNÉ PODMIENKY Notino VIP klubu vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1. 5. 2018.
 6. Obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu.

Chcete sa na niečo opýtať? Napíšte nám.
Odoslaním spoločnosť Notino s.r.o. spracuje vaše údaje s cieľom vybavenia vašej žiadosti na základe oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu môžete v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov podať námietku.