Prejsť na hlavný obsah

Obchodné podmienky MyNotino klubu

1. Preambula

 1. Týmito obchodnými podmienkami sa spresňuje vzťah medzi spoločnosťou Notino s.r.o., so sídlom v Brne, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČO: 27609057, zapísanou na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C 101025, ako poskytovateľom služby MyNotino klub, a členmi MyNotino klubu.

 2. MyNotino klub je službou, ktorá členom MyNotino klubu zaisťuje rozšírenie zážitkov z nakupovania v internetovom obchode Notino a ďalšie nižšie uvedené výhody.

 3. Internetový obchod Notino sa členom MyNotino klubu prispôsobuje, aby bol nákup čo najviac príjemný, plynulý a rýchly. Členovia MyNotino klubu môžu byť napríklad upozornení na zaujímavý tovar v súlade s ich preferenciami, nemusia pri nákupe opakovane vyplňovať doručovacie údaje či údaje o platobnej karte, ďalej sú členovia MyNotino klubu informovaní o špeciálnych ponukách, zľavách a udalostiach. Členovia MyNotino klubu majú okrem iného možnosť vytvárať zoznam obľúbených položiek, tzv. wishlist, a majú k dispozícii prehľadnú históriu svojich nákupov.

 4. Na poskytnutie služby je nevyhnutné spracovávať osobné údaje členov MyNotino klubu. Poskytovateľ služby osobné údaje spracováva v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov a v súlade s týmito podmienkami.

2. Uzavretie zmluvy o členstve v MyNotino klube

 1. Kliknutím na tlačidlo „registrovať“ zákazník internetového obchodu Notino súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, uzatvára zmluvu o členstve v MyNotino klube a stáva sa jeho členom.

 2. Členom MyNotino klubu môže byť len osoba staršia ako 18 rokov. Uzavretím zmluvy o členstve člen MyNotino klubu čestne vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov.

 3. Zmluva o členstve v MyNotino klube je samostatnou zmluvou riadiacou sa tu uvedenými pravidlami a nie je spätá s existenciou iných (najmä kúpnych) zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom služby a členom klubu.

3. Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ služby je povinný predovšetkým:

a) Zasielať členom MyNotino klubu informácie o špeciálnych zľavových akciách a limitovaných ponukách internetového obchodu či kamenných predajní Notino či o špeciálnych ponukách iných obchodov.

b) Zasielať členom MyNotino klubu informácie o nových produktoch v ponuke internetového obchodu či kamenných predajní Notino.

c) Pripravovať pre členov MyNotino klubu špeciálne akciové ponuky, ktoré nebudú k dispozícii nečlenom klubu.

d) Upozorňovať členov MyNotino klubu na prípadné nedokončené objednávky.

e) Zaistiť pre členov MyNotino klubu možnosti doručenia zadarmo pri nákupe vybraných produktov či produktov za určitú cenu.

f) Prispôsobiť ponuku internetového obchodu a zobrazovanú reklamu preferenciám daného člena MyNotino klubu.

g) Bezpečne uchovávať doručovacie či fakturačné údaje členov MyNotino klubu, aby ich pri objednávke nemuseli opakovane zadávať.

h) Umožniť členom MyNotino klubu priamy prístup k ich osobným údajom a samostatnú správu.

2. Pre splnenie vyššie uvedených povinností je poskytovateľ služby povinný a oprávnený:

a) Spracovávať všetky osobné údaje členov MyNotino klubu, ktoré poskytovateľovi služby v súvislosti s uzavretím zmluvy o členstve alebo kúpnej zmluvy v internetovom obchode Notino poskytnú. Ide najmä o meno a priezvisko, dátum narodenia, fakturačné a doručovacie údaje, telefónne číslo, spôsob oslovenia, informácie o nákupoch, o zaplatených sumách, používateľskom správaní na stránkach internetového obchodu notino.sk alebo mobilnej aplikácie a zároveň automaticky generované informácie. K týmto informáciám patria hlavne informácie o preklikoch, prezeraných produktoch, informácie o zariadení, operačnom systéme a internetovom pripojení člena MyNotino klubu.

b) Všetky vyššie uvedené údaje je poskytovateľ služby oprávnený vyhodnocovať (profilovať) alebo dať vyhodnotiť tretím stranám. Uvedené údaje môžu okrem spriaznených osôb poskytovateľa služieb spracovávať aj jeho ďalší spracovatelia.

c) Kontaktovať členov MyNotino klubu za účelom štatistík a dotazníkov.

d) Používať na kontakt s členmi MyNotino klubu ich doručovaciu a fakturačnú adresu, emailovú adresu, telefónne číslo či iný spôsob komunikácie na diaľku.

3. Rozsah vyššie uvedených povinností je poskytovateľ služby oprávnený ďalej určiť a upravovať.

4. Člen MyNotino klubu je povinný nevyhnutné údaje na poskytovanie služieb poskytnúť a udržovať ich aktuálne.

4. Cena za služby

 1. Členstvo v MyNotino klube a s ním súvisiace poskytované služby sú bezplatné.

5. Práva z chybného plnenia a odstúpenie od zmluvy

 1. Na tento vzťah sa použijú primerane ustanoveniam všeobecných obchodných podmienok o právach z chybného plnenia a o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

 2. Pri ich výklade a použití treba brať do úvahy odlišnosti spočívajúce v plnení z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o členstve v MyNotino klube. 

6. Trvanie zmluvy

 1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

 2. Každá zo strán je oprávnená ju vypovedať aj bez dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní od doručenia výpovede druhej zo strán.

 3. Osobné údaje člena MyNotino klubu, ktoré sú spracovávané výlučne z dôvodu plnenia zmluvy o MyNotino klube, budú zmazané najneskôr do 30 dní od ukončenia zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, internetová adresa: http://www.soi.sk, zriadená zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť prostredníctvom e-podateľne na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ďalej je možné spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ADR platformy.

 2. Odchýlenie sa od týchto obchodných podmienok je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto obchodných podmienkach neaplikujú.

 3. Znenie týchto obchodných podmienok môže poskytovateľ služby meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmena obchodných podmienok vám bude oznámená e-mailom. V prípade zmeny máte možnosť zmenu odmietnuť a zmluvu vypovedať.

Chcete sa na niečo opýtať? Napíšte nám.
Odoslaním spoločnosť Notino s.r.o. spracuje vaše údaje s cieľom vybavenia vašej žiadosti na základe oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu môžete v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov podať námietku.